Make your own free website on Tripod.com
Zagrebačka županija
do 2001. godine
(program razvoja)
 
 

 Program Zagrebačke županije za razdoblje od 1997. do 2001. godine proizašao je iz analize stanja svih općina i gradova, te njihovih stremljenja prema budućnosti. On je i poticaj svim lokalnim sredinama za međusobnu utakmicu, tko će bolje i više iskoristiti svoj položaj i svoje prednosti u jednom od najperspektivnijih područja države.
 
 Napraviti program županije težak je zadatak. On se ne može usporediti s programima pojedinih gradova i općina, jer mora voditi brigu o svim osobitostima pojedinog grada i općine i težiti ravnomjernosti razvoja.

 Programom je nemoguće baš sve predvidjeti. Njime smo željeli istaći poglede prema budućnosti, koji bi trebali proizvesti i nova razmišljanja. Kada bi se baš sve moglo predvidjeti, onda nam ne bi trebali ljudi već automati. Naša je želja poticaj individualnosti.

 Budući da se danas gotovo sve zemlje usmjeravaju na potporu malim i srednjim poduzetnicima, to je i naš program koncipiran na poticaju razvoja malog poduzetništva, poljodjeljstva i turizma kao ključnih pravaca razvoja, uz očuvanje ekološki čiste sredine.

 Polazimo od funkcije županije kao koordinatora razvitka gradova i općina, s time, da oni trebaju iskazati u svojim programima što hoće.

 Donošenjem ovog programa Zagrebačka županija tek počinje funkcionirati ravnopravno s ostalim županijama, a rješenjem konačne lokacije stvorit će se uvjeti da u potpunosti odgovori svim očekivanjima.
 

ŽUPAN
Branimir Pasecky
 

 
 I. USTROJSTVO I DJELOKRUG ŽUPANIJE
 

Ustav Republike Hrvatske županiju određuje kao jedinicu lokalne uprave i samouprave.
U Republici Hrvatskoj, sukladno proklamiranom sustavu lokalne samouprave i uprave, županije su utemeljene Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj iz 1992. god. (NN br. 90/92).
Od tog vremena Zagrebačka županija doživjela je nekoliko teritorijalnih i ustrojstvenih promjena s ciljem pronalaženja najoptimalnijeg ustrojstva i međusobnog  odnosa Grada Zagreba i njegovog okruženja - tzv. prstena.
Tadašnju Županiju zagrebačku činio je Grad Samobor i 20 općina: Brckovljani, Brdovec, Dugo Selo, Dubrava, Farkaševac, Gradec, Hruševec Kupljenski, Jakovlje, Jastrebarsko, Klinča Sela, Krašić, Pušća, Preseka, Pisarovina, Rakovec, Rugvica, Sošice, Sveti Ivan Zelina, Sveta Nedjelja i Vrbovec.Zakonom o Zagrebačkoj županiji iz 1995. god. (NN br. 69/95) prišlo se objedinjavanju Grada Zagreba i Županije zagrebačke. Područje Zagrebačke županije činili su: Grad Zagreb, gradovi - Velika Gorica i Zaprešić i općine na području dotadašnjeg Grada Zagreba - Pokupsko, Kravarsko, Orle, Bistra, Dubravica, Stupnik,  te područje dotadašnje Županije zagrebačke, gdje su ustrojene nove općine - Bedenica, Marija Gorica i Žumberak. Uz to je Zagrebačkoj županiji pripojena Luka iz područja općine Veliko Trgovišće u sastavu Krapinsko-zagorske županije. Tim Zakonom status gradova dobili su i Jastrebarsko, Sveti Ivan Zelina i Vrbovec.

Samobor
Sukladno novom teritorijalnom ustroju, ustrojena su i tijela vlasti - predstavnička i izvršna.
Skupštinu Zagrebačke županije činili su članovi Gradske skupštine Grada Zagreba i članovi skupštine Zagrebačke županije izvan područja Grada Zagreba. Gradonačelnik Grada Zagreba imao je položaj župana Zagrebačke županije, te je kao nositelj izvršne vlasti bio predsjednik županijskog poglavarstva.
Konačno, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN br. 10/97) došlo je do razdvajanja Grada Zagreba i Zagrebačke županije - upravno i teritorijalno, s tim da je, zbog specifičnosti Zagrebačke županije, koja okružuje Grad Zagreb i prirodno je, povijesno i gospodarski vezana za Grad Zagreb, zadržano sjedište županije u Gradu Zagrebu.
Upravo zbog specifičnosti Zagrebačke županije u odnosu na Grad Zagreb, međusobne povezanosti i nužnosti suradnje, a radi rješavanja pitanja od zajedničkog interesa, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Gradu Zagrebu predviđeno je osnivanje zajedničkog vijeća Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Zajedničkom vijeću, naizmjence svaka tri mjeseca, predsjedavaju gradonačelnik Grada Zagreba i župan Zagrebačke županije.
Području Zagrebačke županije priključeno je područje Grada Ivanić-Grada s općinama Kloštar Ivanić i Križ, do tada u sastavu Sisačko-moslavačke županije.
Zagrebačku županiju danas čine 34 jedinice lokalne samouprave - 8 gradova i 26 općina. Gradovi: Dugo Selo, Ivanić-Grad, Jastrebarsko, Samobor, Sveti Ivan Zelina, Velika Gorica, Vrbovec i Zaprešić i općine: Bedenica, Bistra, Brdovec, Brckovljani, Dubrava, Dubravica, Farkaševac, Gradec, Jakovlje, Klinča Sela, Kloštar Ivanić, Krašić, Križ, Kravarsko, Luka, Marija Gorica, Orle, Pisarovina, Pokupsko, Preseka, Pušća, Rakovec, Rugvica, Stupnik, Sveta Nedelja i Žumberak.
Županija kao jedinica lokalne uprave i samouprave obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga i poslove državne uprave povjerene joj zakonom.
Poslovi državne uprave koji se obavljaju u županiji u skladu sa zakonom odnose se na neposrednu provedbu zakona i drugih propisa, rješavanje u upravnim stvarima, provedbu upravnog i inspekcijskog nadzora i praćenje stanja u pojedinim upravnim područjima.
Poslove državne uprave na području županije obavljaju župan i podžupani kao predstavnici državne vlasti i županijski uredi ustrojeni za određena upravna područja. Županijski uredi imaju svoje ispostave u sjedištima svih 8 gradova na području naše županije.
Županija u okviru samoupravnog djelokruga:
- usklađuje interese i poduzima aktivnosti ravnomjernog gospodarskog i društvenog razvitka općina i gradova u sastavu županije i županije kao cjeline,
- usklađuje stajališta općina i gradova o pitanjima o kojima odlučuju tijela državne vlasti u Republici Hrvatskoj, odnosno usklađuje uređivanje pitanje od zajedničkog interesa o kojima odlučuju tijela općina i gradova u sastavu županije,
- određuje uvjete uređenja i zaštite prostora županije ako zakonom nije drukčije određeno,
- usklađuje razvitak i mrežu odgojnih, prosvjetnih, kulturnih, zdravstvenih, socijalnih, komunalnih i drugih institucija kao i objekata infrastrukture od važnosti za područje županije kao cjeline, ako zakonom nije drukčije određeno,
- obavlja poslove koje su općine i gradovi prenijele iz svog samoupravnog djelokruga na županiju,
- osniva javne ustanove i druge pravne osobe u skladu sa zakonom, radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva općina, gradova i županije kao cjeline,
- uređuje i druga pitanja od zajedničkog interesa za općine, gradove i županiju kao cjelinu u skladu sa zakonom.
Županijska skupština predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru prava i dužnosti županije.
Izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga županije obavljaju: župan, županijsko poglavarstvo i županijska upravna tijela.
Nositelj izvršne vlasti u okviru prava i dužnosti županije je župan. Župana zamjenjuju podžupani, te obavljaju i druge poslove po ovlaštenju župana.
Župan se brine o pravodobnoj provedbi i izvršavanju zakona i drugih propisa i akata, nadzire, usmjerava i poduzima druge mjere u osiguranju učinkovitosti rada upravnih tijela županije, brine se o upravljanju imovinom županije, naredbodavac je za izvršenje proračuna županije. Kao nositelj izvršne vlasti ovlašten je i ima pravo zadržati od izvršenja opći akt županijske skupštine ako ocijeni da je njime povrijeđen zakon, a obavlja i druge poslove predviđene zakonom i drugim propisima.
Županijsko poglavarstvo obavlja izvršne poslove iz samoupravnog djelovanja županije kao i poslove državne uprave koji su mu povjereni zakonom. Županijsko poglavarstvo Zagrebačke županije ima predsjednika, 2 zamjenika predsjednika i 12 članova.
Župan Zagrebačke županije po položaju je predsjednik Županijskog poglavarstva, a podžupani su zamjenici predsjednika. Pročelnici Upravnog odjela za gospodarstvo i Kabineta župana članovi su županijskog poglavarstva, čime je, sukladno zakonu, osigurana organizacijska, funkcionalna i personalna povezanost županijskog poglavarstva i upravnih tijela županije.
Županijsko poglavarstvo u okviru svog djelokruga priprema prijedloge općih i drugih akata koje donosi Županijska skupština, daje mišljenja, zauzima stajališta o prijedlozima kada nije predlagač akata, utvrđuje prijedlog proračuna i godišnjeg obračuna proračuna, izvršava ili osigurava izvršavanje općih i drugih akata Županijske skupštine, upravlja nekretninama i pokretninama u županijskom vlasništvu kao i prihodima i rashodima županije u skladu sa zakonom i statutom. Županijsko poglavarstvo usmjerava djelovanje županijskih upravnih tijela, ustanova, trgovačkih društava i drugih institucija u vlasništvu županije u obavljanju poslova iz njihove nadležnosti i djelokruga.
Županijsko poglavarstvo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga odgovorno je Županijskoj skupštini u skladu sa zakonom, statutom i drugim propisima.
Za obavljanje upravnih poslova iz samoupravnog djelokruga županije, uz Kabinet župana i Upravni odjel za gospodarstvo, ustrojeni su i Upravni odjel za poljoprivredu i šumarstvo, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Upravni odjel za financije, Zavod za prostorno uređenje i Tajništvo županije.
Unutarnje ustrojstvo, način rada i djelokrug županijskih upravnih tijela utvrđeni su Odlukom o upravnim tijelima županije (Glasnik Zagrebačke županije br. 9/97), odnosno Pravilnicima o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta svakog pojedinog upravnog tijela.
 
 
Početna stranica ~ Službe, odjeli i uredi ~ Program razvoja Zagrebačke županije do 2001. godine-uvod ~
Prostorno uređenje i zaštita okoliša ~ Gospodarstvo-uvod ~ Turizam ~ Komunalne djelatnosti ~ Ceste ~
Poljoprivreda i šumarstvo ~ Društvene djelatnosti ~
Tablica stanovništva prema popisu iz 1991 ~ Tablica financijskih pokazatelja