Make your own free website on Tripod.com
ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 69. i članka 70. statuta Zajednice tehničke kulture Zagrebačke županije, donesenog 05. 01. 1998. godine, Skupština ZTK Zagrebačke županije na sjednici održanoj 08. 05. 2002. godine donijela je

PRAVILNIK
O NAGRADI ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
«RUDOLF PERIŠIN»

I.  OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom se uređuju kriteriji dodjeljivanja, način isticanja, obvezne sastavnice obrazloženja prijedloga, postupak dodjele, sadržaj, izgled i oblik nagrada i način rada Odbora za dodjelu nagrade «Rudolf Perišin» u tehničkoj kulturi Zagrebačke županije koju dodjeljuje ZTK Zagrebačke županije (u daljnjem tekstu ZTK) za iznimna postignuća ostvarena dragovoljnim ili profesionalnim stvaralačkim, pedagoškim, stručnim, znanstvenim, publicističkim, promidžbenim i organizacijskim sudjelovanjem i radom u tehničkoj kulturi te prinos postizanju ciljeva i razvitku vlastite djelatnosti i tehničke kulture.

Članak 2.

Nagrada se dodjeljuje kao:

1. Nagrada za životno djelo
2. Godišnja nagrada

Godišnje se može dodijeliti jedna nagrada za životno djelo i 5 godišnjih nagrada.
Izvršni odbor ZTK u proširenom sastavu (predstavnik Zagrebačke županije i Grada Ivanić-Grada) nakon razmatranja i prosudbe pristiglih prijedloga na javnom natječaju, objavljenom u tisku, odlučuje o dodjeli nagrade na temelju ovog pravilnika.

Članak 3.

Nagrada se dodjeljuje pojedincima – građanima, udrugama tehničke kulture, zajednicama, školama, ustanovama tehničke kulture, te jedna nagrada učeniku osnovne ili srednje škole.
Iznimno IO ZTK može donijeti odluku o dodjeljivanju jedne nagrade nekim drugim pravnim osobama.

II.  KRITERIJI ZA DODJELU NAGRADE

Članak 4.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima za javno razvidan i priznat trajan prinos i sveukupno djelovanje tijekom duljeg vremenskog razdoblja u razvitku i unapređivanju svekolike djelatnosti ZTK i znakovit doprinos u razvitku tehničke kulture i za izuzetne uspjehe i stvaralačka postignuća trajne vrijednosti u razvitku tehničkog stvaralaštva, udruga TK, njihovih zajednica na području Županije.

Članak 5.

Godišnja nagrada se dodjeljuje prema članku 3. ovog pravilnika za izvanredna postignuća tijekom godine za koju se nagrada dodjeljuje u profesionalnom i dragovoljnom radu u djelatnostima tehničke kulture, odnosno u svim granama TK i oblicima izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti kojima je pružen znakovit i na razini županije prepoznatljiv i priznat doprinos djelovanju, razvitku i ostvarivanju ciljeva ZTK i razvitku tehničke kulture, i to za:
- izuzetan prinos razvitku i unapređenju izvanškolskog i izvannastavnog, gospodarstvenog i srodnog odgoja i obrazovanja građana, a posebice djece i mladeži
- razvitak i unapređenje inventivnog rada
- izuzetne uspjehe u jednom ili više tehničko-kulturnih, tehničko-sportskih i drugih grana TK
- širenje znanstvenih i tehničkih postignuća
- izniman doprinos u promidžbi Županije i ZTK  u Republici Hrvatskoj i u svijetu
- stalan značajan ili izuzetno značajan pedagoški, znanstveni i stručni rad u tehničkoj kulturi na području Županije

Članak 6.

Godišnja nagrada se može dodijeliti i skupini pojedinaca ako je ostvarenje, odnosno prinos koji se nagrađuje plod njihovog zajedničkog rada. Ako se nagrada dodjeljuje skupini pojedinaca, članovi skupine ravnopravno dijele nagradu.

Članak 7.

Ako se nagrada dodjeljuje udrugama TK, ZTK ili pravnim osobama iz članka 3. ovog pravilnika, oni je koriste za daljnji rad na područjima tehničke kulture.

Članak 8.

Nagrada se dodjeljuje državljanima Republike Hrvatske koji prebivaju i rade na području Zagrebačke županije. Iznimno od prethodnog stavka, IO ZTK može dodijeliti nagradu ako smatra da je taj pojedinac, udruga ili pravna osoba dao izuzetan doprinos razvitku tehničke kulture za Zagrebačku županiju.
 

Članak 9.

Godišnja nagrada se može dobiti više puta.

III.  POSTUPAK DODJELE NAGRADE

Članak 10.

Nagradu dodjeljuje Izvršni odbor ZTK u proširenom sastavu, na osnovu pristiglih prijedloga na javnom natječaju.

Članak 11.

Prijedlozi za dodjelu Nagrade podnose se Izvršnom odboru ZTK.
Pismeno obrazloženje prijedloga za Nagradu mora sadržavati temeljne podatke o predlagatelju i predloženiku s dokazima.

Članak 12.

Pismeno obrazloženje prijedloga Nagrade za životno djelo mora obasezati temeljne podatke o predloženiku (ime i prezime, JMBG, adresa prebivališta, rodnog mjesta i datuma rođenja, najviša završena stručna sprema i zvanje, te naziv radnog mjesta), kratak životopis i iscrpan opis i prosudba sveukupnog profesionalnog ili dragovoljnog djelovanja, postignuća ili prinosa u tehničkoj kulturi, pregled područja tehničke kulture u kojima je predloženik djelovao i djeluje s glavnim javno razvidnim i poznatim organizacijskim, promidžbenim, publicističkim, pedagoškim, stručnim ili znanstvenim prinosima, te u sažetku jasno istaknute razloge i okolnosti zbog kojih se predlaže. Prijedlog se ima i potkrijepiti ovim dokazima o djelovanju i prinosima:
 - popis manifestacija u tehničkoj kulturi na kojima je sudjelovao s naznakom uloge i postignuća
 - popis izvanškolskih i izvannastavnih odgojno – obrazovnih programa čijim je bio voditeljem
 - popis inovacija s preslikama isprava o autorstvu, možebitnoj zaštiti i primjeni
 - popis stvaralačkih postignuća u tehničko – kulturnom stvaralaštvu i/ili samogradnji
 - popis javnih priznanja i nagrada iz tehničke kulture i srodnih područja s punim nazivom i godinom dodjele.

Članak 13.

Obvezne sastavnice prijedloga za dodjelu Godišnjih nagrada pojedincima jesu osobni podaci predloženika (navedeno u članku 12. stavak 1.)

Članak 14.

Obvezne sastavnice obrazloženja prijedloga za dodjelu Godišnje nagrade pravnoj osobi jesu: podaci o predloženoj pravnoj osobi (naziv, registarski broj, datum utemeljenja, djelatnost, osoba ovlaštena za zastupanje i broj članova, odnosno zaposlenih), sažet prikaz sveukupnog djelovanja i postignuća pravne osobe i ostalo navedeno u članku 12. stavak 2.

Članak 15.

Nagrada se dodjeljuje svake godine u gradovima Zagrebačke županije na godišnjoj skupštini ZTK, ili na prigodnoj svečanosti, o čemu odluku donosi IO ZTK.

Članak 16.

Dobitniku Nagrade za životno djelo izdaje se povelja o nagradi za životno djelo Županijske ZTK za izuzetan i trajan doprinos razvitku i promicanju tehničke kulture i postizanju ciljeva ZTK Zagrebačke županije.
Povelja o nagradi tiska se s imenom pokojnog pilota Rudolfa Perišina.
Dobitniku Godišnje nagrade izdaje se povelja o Godišnjoj nagradi i primjenjuje se stavak 2. ovog članka.

Članak 17.

Novčane iznose dobitniku Nagrade za životno djelo i dobitnicima godišnjih nagrada svake godine svojom odlukom određuje IO ZTK Zagrebačke županije.

IV.  ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u glasilu Hrvatske zajednice tehničke kulture.
 

Predsjednik ZTK Zagrebačke županije
Zdenko Šroler

Tajnik ZTK Zagrebačke županije
Damir Kosir