Make your own free website on Tripod.com
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

STATISTIČKI

Zagreb, prosinac 1998.
 
 

PREDGOVOR

Iz podataka kojima statistička djelatnost raspolaže izabrani su podaci o županijama Republike Hrvatske, podaci o udjelu Zagrebačke županije u Republici Hrvatskoj i podaci o samoj Zagrebačkoj županiji.

Kako je 1997. godina kao prva godina primjene Nacionalne klasifikacije djelatnosti (NN br. 98/94) ujedno godina kad je definiran novi županijski ustroj Zagrebačke županije, podaci su agregirani prema navedenoj klasifikaciji za teritorijalni ustroj županije u 1997. godini (NN br. 10/97, 124/97), bez obzira na godinu za koju se podaci iskazuju.

Publikacija ima izrazito statističko informativni karakter. Skoro svi podaci su rezultat rada statističkih tijela koja provode statistička istraživanja temeljem Zakona o državnoj statistici (NN 52/94) i Programa statističkih istraživanja kojeg za svaku godinu donosi Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora.

Zagrebačka županija sa sjedištem u Zagrebu je županija gradova i općina, pa su podaci o broju stanovnika dobiveni popisima stanovništva 1981. i 1991. godine agregirani prema funkcionalnim cjelinama koje čine gradovi i gravitirajuće općine. Uz podatke o ustrojstvu, stanovništvu i gospodarskim aktivnostima navedeni su podaci o čelnim osobama županije, gradova i općina sa adresama i telekomunikacijskim brojevima.

Ova publikacija sadrži rezultate rada više statističkih službi.

Za dio Zagrebačke županije podatke su prikupljali statističari iz Ivanić Grada, Jastrebarskog i Vrbovca. Za ostala područja podatke su prikupljali statističari Gradskog zavoda za planiranje razvoja Grada i zaštitu okoliša Grada Zagreba. Ovim putem mr. sc. Slavku Dakiću, dipl. ing. arh., pročelniku i statističarima Gradskog zavoda se posebno zahvaljujemo.

Prva statistička publikacija Zagrebačke županije ujedno je poklon županiji kojom statističari svima žele

SRETAN BOŽIĆ I USPJEŠNU NOVU 1999. GODINU.

PROČELNIK
Višnja ĆOPIĆ, dipl. oec.

 

1. REPUBLIKA HRVATSKA - ŽUPANIJE
1.1. Stanovništvo i kućanstva 1991.
1.2. Prirodno kretanje stanovništva u 1997.
1.3. Zaposleni, stanje 31. ožujka 1997.
1.4. Anketa o radnoj snazi, stopi aktivnosti, nezaposlenosti i zaposlenosti 1997. i 1998.
1.5. Poljoprivredna površina po kategorijama i načinu korištenja 1997.

2. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ
2.1 Poslovni subjekti prema NKD-u
2.2. Poslovni subjekti prema ustrojbenim oblicima
2.3. Zaposlenosti prema NKD-u
2.4. Šumska površina, sječa, pošumljavanje u 1997.
2.5. Ostvarene investicije u dugotrajnu imovinu, prema tehničkoj strukturi u 1996.
2.6. Investicije u novu dugotrajnu imovinu, prema namjeni po djelatnostima NKD u 1996.
2.7. Investicije u novu dugotrajnu imovinu, prema karakteru izgradnje i tehničkoj strukturi u 1996.

3. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
3.1. Naselja Zagrebačke županije
3.2. Stanovništvo i površine po gradovima i općinama
3.3. Gradovi i gravitirajuće općine
3.4. Stanovništvo prema starosti, struktura, postoci
3.5. Obrazovna struktura, stanovništvo staro 15 i više godina
3.6. Nezaposlene osobe, na dan 31. ožujka 1997.
3.7. Nezaposlene osobe, na dan 31. ožujka 1997. prema starosti
3.8. Poljoprivreda, broj stoke prema vrstama i kategorijama početkom 1998.
3.9. Građevinarstvo, Izdane građevne i uporabne dozvole prema lokaciji građevine i stanovi u zgradama
3.10. Robna razmjena s inozemstvom, izvoz i uvoz po zemljama, 1997.
3.11. Robna razmjena s inozemstvom, Izvoz i uvoz po ekonomskoj namjeni proizvoda, 1997.
3.12. Robna razmjena s inozemstvom, izvoz i uvoz po područjima djelatnosti, 1997.
3.13. Turisti i noćenja 1997.
3.14. Komunalna infrastrukura 1998.
 


IZVORI PODATAKA

  1. STATISTIČKI LJETOPIS 1998., Državni zavod za statistiku, Zagreb 1998.
  2. POPIS STANOVNIŠTVA 1981. - STANOVNIŠTVO po naseljima, općinama i zajednicama općina (Dokumentacija 553) DZS, Zagreb, 1984.
  3. STANOVNIŠTVO,DOMAĆINSTVA I STANOVI, po mjesnim zajednicama, stanje 31. III 1981., CENTAR ZA EKONOMSKI RAZVOJ GRADA ZAGREBA, Zavod za statistiku, Zagreb 1982.
  4. POPIS STANOVNIŠTVA 1991, STANOVNIŠTVO PREMA SPOLU I STAROSTI po naseljima (Dokumentcija 882), Državni zavod za statistiku, Zagreb 1992.
  5. POPIS STANOVNIŠTVA 1991 - POLJOPRIVREDNO STANOVNIŠTVO, PREMA AKTIVNOSTI I SPOLU po naseljima (Dokumentacija 886), Državni zavod za statistiku, Zagreb 1994.
  6. POPIS STANOVNIŠTVA 1991 - STANOVNIŠTVO PREMA ŠKOLSKOJ SPREMI, PISMENOSTI I SPOLU po naseljima (Dokumentacija 884), Državni zavod za statistiku, Zagreb 1994.
  7. GRAD ZAGREB I ZAGREBAČKA ŽUPANIJA - STANOVNIŠTVO po naseljima - Popis 1991., Gradski zavod za planiranje razvoja Grada i zaštitu okoliša- Odjel za statistiku, Zagreb 1997.
  8. TURIZAM - KUMULATIVNI PODACI 1997., Priopćenje br. 4.4.2/11, DZS, Zagreb 1998.
  9. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM - po županijama, gradovima i općinama 1997., Priopćenje br. 4.2.3/04, DZS, Zagreb 1998.
  10. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA U 1997. u gradskim naseljima s 5000 i više stanovnika, Priopćenje br. 6.1.8, DZS, Zagreb 1998.
  11. AKTIVNO STANOVNIŠTVO U REPUBLICI HRVATSKOJ u I. polugodištu 1998., Priopćenje br. 9.2.6/1, DZS, Zagreb 1998.
Izdaje: ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
URED ZA STATISTIKU
Zagreb, Ulica grada Vukovara 72/V
Telefon: 63 45 162
Urednik: Višnja ĆOPIĆ, dipl. oec.
Priredili: M. ŠABIĆ, V. ĆOPIĆ
 

Homepage