Make your own free website on Tripod.com
3.2. GRAĐENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH CESTA
 

3.2.1. Polazište

 Prema Zakonu o javnim cestama (NN 100/96) utvrđeno je da se sve javne ceste u Republici Hrvatskoj razvrstavaju na državne, županijske i lokalne ceste.na temelju zakona, akt o kategorizaciji donosi ministar pomorstva, prometa i veza na osnovi "Mjerila" koja je utvrdila Vlada RH (NN 19/97). Dosad je utvrđena mreža državnih cesta, a akt o kategorizaciji županijskih i lokalnih cesta bit će objavljen u najskorije vrijeme.
 Člankom 8. Odluke o razvrstavanju cesta u državne ceste utvrđeno je da se do donošenja Odluke o određivanju županijskih i lokalnih cesta, magistralne, regionalne i lokalne ceste koje nisu raspoređene u državne ceste, smatraju županijskim odnosno lokalnim cestama. Zakonom je utvrđeno da državnim cestama upravlja Hrvatska uprava za ceste, a županijskim i lokalnim županijska uprava za ceste.
 Iz toga proizlazi da na području Zagrebačke županije ima:
- 237 km državnih cesta,
- 1.500 km županijskih i lokalnih cesta.
 Novim Zakonom o javnim cestama željelo se uskladiti kategorizaciju i mrežu s novim teritorijalnim ustrojem Republike Hrvatske, kako bi se omogućio optimalni gospodarski, demografski i prostorni razvitak svake županije, te njihovo međusobno povezivanje.
 Zakonom se također obvezuje ministar pomorstva, prometa i veza na donošenje određenih propisa koji su nužni za provođenje zakona, kao što su:
- Pravilnik o izvanrednom prijevozu
- Pravilnik o autobusnim stajalištima
- Pravilnik o održavanju javnih cesta
- Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja cestovnog zemljišta
- Mjerila za utvrđivanje prekomjerne uporabe javnih cesta
- Pravilnik o uvjetima za izgradnju priključka na javnu cestu
- Pravilnik o nadzoru osovinskog pritiska, ukupne dozvoljene mase i dimenzije vozila
- Mjerila za izračun naknade za izvanredni prijevoz, prekomjernu uporabu, korištenje cestovnog zemljišta i obavljanje prateće djelatnosti.
 Svi ovi akti, kao i Zakon o javnim cestama, polazišta su za izradu godišnjih i višegodišnjih programa građenja i održavanja javnih cesta.

3.2.2. Sadašnje stanje

 Postojeće stanje javnih cesta u Republici Hrvatskoj, pa tako i u Zagrebačkoj županiji, zaista je loše (alarmantno). Razlog tome je što se standard održavanja javnih cesta zadnjih 5-6 godina realizirao s manje od 40%. To znači da se za održavanje prometnica trošilo manje od 40% sredstava utvrđenih Pravilnikom za održavanje i zaštitu javnih cesta.
 Ovo upućuje na to da će u budućem vremenu biti potrebno uložiti znatno veća sredstva na održavanje, i to redovno i pojačano, a preostali dio Zakonom utvrđenih prihoda za financiranje javnih cesta usmjeriti na izgradnju novih prometnica.
 Vrednovanje stanja javnih cesta na području Zagrebačke županije obavljeno je u rujnu 1997. godine i to na osnovi ocjene stanja kolnika prema sljedećim kriterijima:

- ocjena 0 - prometnice na kojima je, u godini u kojoj se vrši vrednovanje, obavljeno pojačano održavanje
- ocjena 1 - mrežaste pukotine na kolniku više od 30% od ukupne površine kolnika, zatim ulegnuće i neravnost kolnika
- ocjena 2 - mrežaste pukotine na kolniku od 40-50% od ukupne površine kolnika, zatim ulegnuća i neravnost kolnika
- ocjena 3 -  mrežaste pukotine na kolniku od 50-70% od ukupne površine kolnika s izraženim većim raspuklinama i otvaranje kolničkog zastora, zatim ulegnuća i neravnine
- ocjena 4 - mrežaste pukotine na kolniku od 70-80% od ukupne površine kolnika   s izraženim većim površinama razorenog kolničkog zastora, zatim veća ulegnuća i denivelacije kolnika
- ocjena 5 mrežaste pukotine na kolniku preko 80% od ukupne površine kolnika s potpunim uništenjem kolničkog zastora na cijeloj širini kolnika. Prema tehničkim propisima ovakvi se kolnici smatraju neprohodnima.

  Tim je vrednovanjem utvrđeno da na području Zagrebačke županije ima sljedeći broj kilometara javnih cesta ocjenjenih sa:
 

- ocjenom 0
194 km
- ocjenom 1
278 km
- ocjenom 2
266 km
- ocjenom 3
434 km
- ocjenom 4
230 km
- ocjenom 5
79 km
UKUPNO
1.481 km 
 

Ovo vrednovanje stanja prometnica na području Zagrebačke županije pokazuje kako će biti potrebno uložiti najveći dio izvornih prihoda u održavanje da bi se ceste dovelo u normalno stanje.

3.2.3. Ciljevi i zadaće

 Opći strateški ciljevi razvoja javnih cesta na području Zagrebačke županije temelje se na ocjeni položaja i značenja Županije u Republici Hrvatskoj, prostorne raščlanjenosti i oblika njenog teritorija, te međusobne zavisnosti pojedinih njenih dijelova (općine i gradovi).
 U tom smislu postavljaju se određeni ciljevi:

 Posebno treba uvažavati da je središte županije grad Zagreb, metropola trajnog nacionalnog i europskog značenja, te složeno i najvažnije prometno čvorište u zemlji, odakle se radijalno širi i pruža na sve strane desetak prometnih pravaca i koridora koji prolaze područjem naše županije.
 Županija se treba posvetiti izgradnji i obnovi prigradske prometne mreže kako bi se stanovništvo i gospodarstvo moglo zadržati u okolici grada Zagreba, te neće imati potrebu preseljavati se u središte grada. Brži gospodarski razvoj nije moguć bez nastavka razvoja cestovnog prometa. Posebno ističemo veliko značenje cestovnog prometa u odnosu na ostala prometna rješenja na prostoru županije, zbog prostorne razvedenosti mreže i najprikladnijeg približavanja korisnicima.
 
3.2.4. Projekti

A. Prioritetni pravci građenja i održavanja

 Uvažavajući strateške ciljeve razvoja javnih cesta na području Zagrebačke županije, planove Hrvatske uprave za ceste kao i zahtjeve jedinica lokalne samouprave, planiraju se za razdoblje 1998-2001. g. sljedeći prioritetni pravci građenja i održavanja državnih, županijskih i lokalnih cesta:

1. Projekti državnih cesta :

a) Izgradnja novih prometnica

  b) Rekonstrukcija i modernizacija postojećih prometnica   c) Pojačano održavanje postojećih prometnica   B. Projekti županijskih i lokalnih cesta:

a)  Izgradnja novih prometnica

b)  Rekonstrukcija i modernizacija postojećih prometnica:   c)  Pojačano održavanje postojećih prometnica: d)  Mostovi i nadvožnjaci (izgradnja i rekonstrukcija)

 1. RC 2119, izgradnja nadvožnjaka preko željezničke pruge u gradu Dugo Selo
 2. RC 2184, proširenje 4 mosta na dionici Bratina - Jamnička Kiselica
 3. RC 2122, izgradnja mosta u mjestu Pušća
 4. izgradnja mosta preko rijeke Lonje kod naselja Mlaka (općina Rakovec)
 5. izgradnja i rekonstrukcija mostova i nadvožnjaka prema zahtjevima svih općina i gradova - ukupno 15

3.2.5. Sredstva i izvori sredstava

Ukupno potrebna sredstva za realizaciju programa građenja i održavanja javnih cesta možemo podijeliti na dva dijela i to:
a) Ukupno potrebna sredstva za građenje i održavanje državnih cesta koja se na temelju Zakona osiguravaju u državnom proračunu, a realizaciju provodi Hrvatska uprava za ceste koja upravlja državnim cestama. Ako ovaj predloženi program radova na državnim cestama prihvati Vlada RH, a na prijedlog Ministarstva pomorstva, prometa i veza, koje radi prijedlog građenja i održavanja javnih cesta za čitavo područje RH, sredstva se osiguravaju u državnom proračunu.
 Zbog toga, ovim se planom ne daje prikaz potrebnih sredstava za radove na državnim cestama.
b) Ukupno potrebna sredstva za građenje i održavanje županijskih i lokalnbih cesta koje se na temelju Zakona osiguravaju u županijskoj upravi za ceste, koja upravlja županijskim i lokalnim cestama. Prema jediničnim cijenama za pojedine vrste radova koje se koriste u Hrvatskoj upravi za ceste, za utvrđene pravce građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta potrebna sredstva za četverogodišnje razdoblje iznose:
 

1. Redovno održavanje (70 % standarda) 86.000.000,00 kn
2. Izgradnja novih prometnica 5.350.000,00 kn
3. Rekonstrukcija i modernizacija postojećih prometnica 8.750.000,00 kn
4. Pojačano održavanje postojećih prometnica 49.500.000,00 kn
5. Mostovi i nadvožnjaci (izgradnja i rekonstrukcija) 15.900.000,00 kn
  UKUPNO: 165.500.000,00 kn
 

Prema Zakonu o javnim cestama izvori sredstava za financiranje javnih cesta su:
- godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila
- cestarina za uporabu autoceste
- naknada za prekomjernu uporabu javne ceste
- naknada za korištenje cestovnog zemljišta
- naknada za obavljanje pratećih djelatnosti
- naknada za koncesije
- sredstva državnog proračuna i proračuna županije
- ostali izvori
Sagledavajući strukturu izvora za financiranje županijskih i lokalnih cesta očekuju se prihodi u jednoj godini kako slijedi:
 

- godišnja naknada za ceste
14.000.000,00 kn
- sredstva državnog proračuna
6.000.000,00 kn
- ostala sredstva
6.500.000,00 kn
UKUPNO
26.500.000,00 n
 

 Prema programu redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta potrebna sredstva za 70% standarda iznose 21.500.000,00 kn.
 To ukazuje da će biti potrebno sredstva za izgradnju novih prometnica osigurati iz drugih izvora (proračun županije, proračun općina i gradova, vlastita sredstva građana, koncesije i sl.). Sredstva za izgradnju i održavanje državnih cesta osiguravaju se u državnom proračunu prema Programu kojeg na prijedlog Ministarstva pomorstva, prometa i veza donosi Vlada za razdoblje od četiri godine u skladu sa Strategijom koju donosi Sabor RH.
 

3.2.6. Zaključak

 Programom građenja i održavanja javnih cesta predviđeni su radovi izgradnje, rekonstrukcije i održavanja državnih, županijskih i lokalnih cesta za razdoblje od 1998. do 2001. godine.
 Iz ocjene postojećeg stanja vidljivo je da su javne ceste na području naše županije  u izrazito lošem stanju, i to zbog nedostatnog ulaganja  u održavanje u zadnjih 5-6 godina, što ukazuje da će u narednom razdoblju trebati znatno više ulagati u održavanje postojećih prometnica. Ocjena stanja pokazuje da na području Zagrebačke županije ima 79 km županijskih i lokalnih cesta koje su ocijenjene ocjenom 5, a što se prema tehničkim propisima smatra neprohodnim kolnikom.
 Prioritetni pravci građenja i održavanja utvrđeni su uz uvažavanje strateških ciljeva i smjernica razvoja javnih cesta na području Zagrebačke županije, planova i programa Hrvatske uprave za ceste kao i zahtjeva jedinica lokalne samouprave.
 Program posebno razrađuje državne, a posebno županijske i lokalne ceste, jer je Zakonom utvrđeno da se sredstva za građenje i održavanje državnih cesta osiguravaju u državnom proračunu, a sredstva za građenje i održavanje županijskih i lokalnih cesta osiguravaju se u Županijskoj upravi za ceste. Da bi se realizirali planirani pravci građenja i održavanja državnih cesta, oni moraju ući u prijedlog Ministarstva pomorstva, prometa i veza, kojeg utvrđuje Vlada RH, nakon čega se sredstva osiguravaju u državnom proračunu.
 Programom građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta predviđaju se radovi izgradnje, rekonstrukcije, redovnog i pojačanog održavanja za 70% standarda. Iz progarma je vidljivo da sredstva potrebna za redovno i pojačano održavanje iznose 142.800.000,00 kn.
 Sagledavajući Zakonom utvrđenu strukturu izvora financiranja građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta, može se očekivati da će ukupni prihodi u periodu 1998. - 2001. g. biti 110-115 milijuna kuna. To ukazuje da će za potpunu realizaciju Programa biti potrebno osigurati i sredstva iz drugih izvora (proračun županije, proračun općina i gradova, vlastita sredstva građana, koncesije i sl.).
 

 Početna stranica ~ Službe, odjeli i uredi ~ Program razvoja Zagrebačke županije do 2001. godine-uvod ~
Prostorno uređenje i zaštita okoliša ~ Gospodarstvo-uvod ~ Turizam ~ Komunalne djelatnosti ~ Ceste ~
Poljoprivreda i šumarstvo ~ Društvene djelatnosti ~